เรียน ท่านที่ใช้หนังสือเวียนฯ กรุณาลงทะเบียนรับหนังสือของท่านด้วย ผู้ส่งจะได้ทราบว่าท่านได้รับแล้ว