22 ต.ค. 2557   แผนปฏิบัติการฯ-58, ความเชื่อมโยง-58 ของ ศธ,สกอ  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
16 ต.ค. 2557   แผนปฏิบัติการ 2557  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
14 ต.ค. 2557    แผนกลยุทธ์ มมร ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 - 2565)  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
06 มิ.ย. 2555   การเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ฉบับแก้ไข)  นางณัฐญา สุทธิสนธิ      รับ
06 มิ.ย. 2555   การรายงานผลการปฏิบัติงานและรายได้ปี2555  นางเกษมณี สุวรรณศรี      รับ
06 มิ.ย. 2555   การรายงานผลการปฏิบัติงานและรายได้ปี2555  นางเกษมณี สุวรรณศรี      รับ
06 มิ.ย. 2555   การรายงานผลการปฏิบัติงานและรายได้ปี2555  นางเกษมณี สุวรรณศรี      รับ
21 พ.ค. 2555   โครงการวันวิสาขะบูชา  นางจิตรา อุนจะนำ      รับ
21 พ.ค. 2555   โครงการวันวิสาขะบูชา  นางจิตรา อุนจะนำ      รับ
21 พ.ค. 2555   โครงการวันวิสาขะบูชา  นางจิตรา อุนจะนำ      รับ
18 พ.ค. 2555   ส่งคำของบประมาณ ปี56  นางจิตรา อุนจะนำ      รับ
26 เม.ย. 2555   รายงานผลไตรมาสที่ 2  นางสาวศศิณา จิตรังษี      รับ
13 มี.ค. 2555   ส่งรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ2556  นางเกษมณี สุวรรณศรี      รับ
13 มี.ค. 2555   ส่งรายละเอียดคำของตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556  นางเกษมณี สุวรรณศรี      รับ
13 มี.ค. 2555   ส่งรายละเอียดคำของตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556  นางเกษมณี สุวรรณศรี      รับ
01 มี.ค. 2555   ประมาณการรายได้"งบรายได้" ปีงบประมาณ 2555 แก้ไข 1 มี.ค. 55  นางเกษมณี สุวรรณศรี      รับ
01 มี.ค. 2555   รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ปี 2554 (แก้ไข)  นางเกษมณี สุวรรณศรี      รับ
28 ก.พ. 2555   รายงานรายการใช้จ่าย งบประมาณ และ เงินรายได้  นางสาวกชกร กมลคร      รับ
28 ก.พ. 2555   รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ปี 2554  นางเกษมณี สุวรรณศรี      รับ
28 ก.พ. 2555   เชิญประชุม  นางสาวศศิณา จิตรังษี      รับ
28 ก.พ. 2555   รายงานการใช้จ่าย งบประมาณและเงินรายได้ 2554  นายวิทยา ระน้อมบำรุง      รับ
24 ก.พ. 2555   เอกสารแผนการใช้เงินรายได้ 55 กาฬสินธุ์  นางสุวรรณา สุขจันโท      รับ
24 ก.พ. 2555   พื้นฟูเยียวยาอุทกภัย  นางสุวรรณา สุขจันโท      รับ
23 ก.พ. 2555   ส่งประมาณการรายได้  นางเกษมณี สุวรรณศรี      รับ
23 ก.พ. 2555   ขั้นตอน  นางสาวศศิณา จิตรังษี      รับ
21 ก.พ. 2555   ส่งเรื่องน้ำท่วมเพื่อ เสนอลงนาม  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
20 ก.พ. 2555   ครุภัณฑ์ไทยเข็มแข็ง -2553  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
16 ก.พ. 2555   อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน        รับ
16 ก.พ. 2555   สเป็กโปรแจ๊กเตอร์ ชุดที่ 1        รับ
16 ก.พ. 2555   ส่งแผนการรับจ่ายจากเงินรายได้ 55  นางจิตรา อุนจะนำ      รับ
15 ก.พ. 2555   ทม และแบบคำของบประมาณรายจ่าย ปี 2556  นางสาวกชกร กมลคร      รับ
15 ก.พ. 2555   คำของบประมาณฟื้นฟูอุทกภัย มมร  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
13 ก.พ. 2555   ส่ง ทม4 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  นางจิตรา อุนจะนำ      รับ
10 ก.พ. 2555   ส่งรายงานผลงานปฏิบัติงานโครงการ  นางเกษมณี สุวรรณศรี      รับ
10 ก.พ. 2555   แบบฟอร์มตัวอย่างฟื้นฟูน้ำท่วม  นายคำภา ภูสีฤทธิ์      รับ
09 ก.พ. 2555   คำของบประมาณ 2556  นางจิตรา อุนจะนำ      รับ
09 ก.พ. 2555   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู  นางสาวกชกร กมลคร      รับ
08 ก.พ. 2555   นายกรัฐมนตรีและคณะตรวจเยื่อมหน่วยงานที่น้ำท่วม  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
08 ก.พ. 2555   การจัดทำประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  นางเกษมณี สุวรรณศรี      รับ
08 ก.พ. 2555   คำขอ53 (hightlight) และเล่มคำขอ53  นายคำภา ภูสีฤทธิ์      รับ
07 ก.พ. 2555   ประมาณการรายได้,บจ,บ/ช คุมยอด  นางสาวกชกร กมลคร      รับ
07 ก.พ. 2555   ส่งคำของบ 56  นางจิตรา อุนจะนำ      รับ
07 ก.พ. 2555   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  นางสุวรรณา สุขจันโท      รับ
07 ก.พ. 2555   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  นางสุวรรณา สุขจันโท      รับ
06 ก.พ. 2555   แผนยุทธศาสตร์-เก่า-และร่างใหม่  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
26 ม.ค. 2555   เสนอลงนานขั้นต่ำและน้ำท่วม  นายคำภา ภูสีฤทธิ์      รับ
25 ม.ค. 2555   สงป 301-302  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
24 ม.ค. 2555   การจัดทำคำของบประมาณ 2556        รับ
20 ม.ค. 2555   การจัดทำคำของบประมาณ 56  นายคำภา ภูสีฤทธิ์      รับ
19 ม.ค. 2555   แผนปฏิบัติการประจำปี  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
18 ม.ค. 2555   นำท่วม 54 มมร.สธ.  นายเอกวุฒิ สารมาศ      รับ
16 ม.ค. 2555   นำท่วมแก้ไข  นายเอกวุฒิ สารมาศ      รับ
13 ม.ค. 2555   ประมาณการรายรับและจ่าย วข.ศศ  นางจิตรา อุนจะนำ      รับ
12 ม.ค. 2555   จำแนกเป็นรายจังหวัด  นางสาวกชกร กมลคร      รับ
12 ม.ค. 2555   นำท่วม 54  นายเอกวุฒิ สารมาศ      รับ
12 ม.ค. 2555   น้ำท่วม สธ  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
10 ม.ค. 2555   รายละเอียดการขอความช่วยเหลือ  นายเอกวุฒิ สารมาศ      รับ
10 ม.ค. 2555   รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ จำแนกเป็นรายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางสาวกชกร กมลคร      รับ
10 ม.ค. 2555   แบบน้ำท่วมให้แยกจังหวัด  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
10 ม.ค. 2555   แผนราชการ 4ปี ล่าสุด  นางจิตรา อุนจะนำ      รับ
09 ม.ค. 2555   รวมข้อมูลทำแผน 4 ปี  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
09 ม.ค. 2555   ส่งแผนปฏิบัติราชกร 4 ปี  นางจิตรา อุนจะนำ      รับ
09 ม.ค. 2555   ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของ สกอ  นางสุวรรณา สุขจันโท      รับ
28 ธ.ค. 2554   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ส่งสกอ.  นางจิตรา อุนจะนำ      รับ
28 ธ.ค. 2554   แผน 4 ปี  นายเอกวุฒิ สารมาศ      รับ
15 ธ.ค. 2554   แบบสำรวจน้ำท่วม (วิทยาเขต มวก.)  นางสาวกชกร กมลคร      รับ
13 ธ.ค. 2554   แบบฟอร์ม 01 มมร.สธ.  นายเอกวุฒิ สารมาศ      รับ
12 ธ.ค. 2554   แบบ 01 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(วิทยาเขต มวก.)  นางสาวกชกร กมลคร      รับ
08 ธ.ค. 2554   ส่งงบนำท่วม มมร.สธ.  นายเอกวุฒิ สารมาศ      รับ
08 ธ.ค. 2554   ตัวอย่าง ข้อมูลน้ำท่วม  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
03 ธ.ค. 2554   น้ำท่วม สกอ.ให้แก้ไข ล่าสุด 3-12-11 วิทยาเขต มวก.  นายคำภา ภูสีฤทธิ์      รับ
29 พ.ย. 2554   B O Q งานน้ำท่วม วิทยาเขต มวก.  นายคำภา ภูสีฤทธิ์      รับ
29 พ.ย. 2554   ข้อมูลน้ำท่วม วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  นายคำภา ภูสีฤทธิ์      รับ
24 พ.ย. 2554   แบบสำรวจความเสียหาย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  นายคำภา ภูสีฤทธิ์      รับ
24 พ.ย. 2554   แบบสำรวจความเสียหาย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  นายคำภา ภูสีฤทธิ์      รับ
24 พ.ย. 2554   แบบสำรวจความเสียหาย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  นายคำภา ภูสีฤทธิ์      รับ
23 พ.ย. 2554   แปรญัติปี2555  นางจิตรา อุนจะนำ      รับ
22 พ.ย. 2554   การขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2555  นางจิตรา อุนจะนำ      รับ
12 ต.ค. 2554   การจัดทำประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายเงินรายได้55  นางสุวรรณา สุขจันโท      รับ
11 ต.ค. 2554   ส่งวป 301 54  นางจิตรา อุนจะนำ      รับ
11 ต.ค. 2554   ส่ง วป.302 54  นางจิตรา อุนจะนำ      รับ
06 ต.ค. 2554   ประมาณการเงินรายได้ ปี 55 / แผนการใช้เงินรายได้ปี 55  นางสาวศศิณา จิตรังษี      รับ
26 ก.ย. 2554   แผนบริหารราชการแผ่นดิน 2555-2558  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
13 ก.ย. 2554   แผน มมร. ตาม พรฏ.การบริหารจิกการบ้านเมืองที่ดี  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
08 ก.ย. 2554   รายงานผลไตรมาส 4  นางสาวศศิณา จิตรังษี      รับ
06 ก.ย. 2554   การอนุรักษ์ พลังงาน ประหยัดพลังงานในที่ทำงาน  นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว      รับ
06 ก.ย. 2554   แบบประเมิน บัณฑิตมีงานทำ และแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต  นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว      รับ
06 ก.ย. 2554   ตัวอย่าง แบบ ภาระงาน ก.พ.ร.  นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว      รับ
31 ส.ค. 2554   ร่างแผน 11 และ ร่างแผนยุทธศาสตร์ 11 ของสภาพัฒฯ  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
31 ส.ค. 2554   การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
30 ส.ค. 2554   สัมมนา-ศาลายา-รายงานประชุมกลุ่ม (กลุ่ม 4)  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
26 ส.ค. 2554   การกำหนดปฏิทินงบประมาณ ปี 2555  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
26 ส.ค. 2554   ข้อกำหนดงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
26 ส.ค. 2554   คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
25 ส.ค. 2554   เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
25 ส.ค. 2554   ทบทวนคำของบประมาณปี พ.ศ. 2555  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
24 ส.ค. 2554   การจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามรัฐธรรมนูญฯ  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
24 ส.ค. 2554   การจัดทำงบประมาณ ปี 55 ขั้นต่ำ  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
17 ส.ค. 2554   ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อผลผลิต (OPC)  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
17 ส.ค. 2554   การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (RM)  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
17 ส.ค. 2554   แบบคำขออัตรากำลัง  นางสาวศศิณา จิตรังษี      รับ
14 ส.ค. 2554   การศึกษาตนเองเรื่องระดับความสำเร็จของการดำเนินงานฯ PART  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
13 ก.ค. 2554   พ.ร.บ เกี่ยวกับ มมร  นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว      รับ
08 ก.ค. 2554   คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์        รับ
07 ก.ค. 2554   ระเบียบบริหารงบประมาณ ฉบับที่ 4  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
07 ก.ค. 2554   บัญชีจัดสรรศ. กำแพง  นางสุวรรณา สุขจันโท      รับ
07 ก.ค. 2554   แบบบจ 1 ของวข.ร้อยเอ็ด  นางสุวรรณา สุขจันโท      รับ
07 ก.ค. 2554   บัญชีจัดสรรงบประมาณวข.ศรีล้านช้าง  นางสุวรรณา สุขจันโท      รับ
07 ก.ค. 2554   ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยปฏิบัติ OUC  นายอมร กล้าแข็ง      รับ
01 ก.ค. 2554   บัญชีเงินเดือน กพ. 54  นายวิโชค วิภูษิตวรกุล      รับ
30 มิ.ย. 2554   ขอให้แจ้งจำนวนบุคลากรภาครัฐที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 15000 บาท  นางสาวฐิตาภา เวสสบุตร      รับ
26 มิ.ย. 2554   แผนฯ ตาม พรฎ.การบริหารบ้านเมืองที่ดี  นายณรงค์ จันทร์ลำภู      รับ
23 มิ.ย. 2554   ทุนพัฒนาบุคลากร  นายวิโชค วิภูษิตวรกุล      รับ
22 มิ.ย. 2554   การใช้งบไปพลางก่อน  นายวิโชค วิภูษิตวรกุล      รับ
17 มิ.ย. 2554   ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ร้อยละห้า  นายวิโชค วิภูษิตวรกุล      รับ